biuro rachunkowe RADOM biuro rachunkowe RADOM biuro rachunkowe RADOM biuro rachunkowe RADOM

Biuro rachunkowe Radom

 

 

 

W naszej ofercie znajduje się pełen zakres usług związanych z rachunkowością i podatkami. Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Doradca Podatkowy Jolanta Lech

Od prawie 20 lat prowadzę Biuro Rachunkowe. Świadczę kompleksową obsługę prawno-podatkową podmiotów gospodarczych. Jako doradca podatkowy (wpis do rejestru doradców podatkowych w 1997 roku) rzetelnie pomagam rozwiązywać sprawy, również o charakterze ściśle podatkowym.

Od ponad 30 lat jest prawnikiem i świadczę pomoc prawną. W tym okresie zdobyłam doświadczenie cenne ze względu na specyfikę zawodu prawnika. Stale aktualizuję swoją wiedzę, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa. Pozwala mi to wykonywać pracę profesjonalnie, rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Do tej pory zaufało mi bardzo wielu klientów indywidualnych, a także przedsiębiorców, zarówno tych mniejszych, jak i złożonych podmiotów gospodarczych.

W chwili obecnej bierzemy udział w certyfikacji OSBR z Mbank. W związku z tym dostępne pakiety rabatowe.

PROMOCJA DLA NOWO POWSTAŁYCH FIRM!
Pierwsze 3 miesiące kompleksowej obsługi podatkowo-rachunkowej 50% ustalonej ceny

 

 

 

OFERTA USŁUG BIURA RACHUNKOWEGO:

 • Urzędami Skarbowymi,
 • Sądami

Księgi rachunkowe – pełna księgowość

 • Pro­wa­dze­nie ksiąg ra­chun­ko­wych.
 • Two­rze­nie pla­nu kont oraz po­li­ty­ki ra­chun­ko­wo­ści.
 • Na­dzór fi­nan­sowo­-­księ­go­wy.
 • Do­ko­ny­wa­nie za­pi­sów w e­wi­den­cji syn­te­tycz­nej i a­na­li­tycz­nej (łącz­nie z de­kre­to­wa­niem do­ku­men­tó­w).

Zobacz ofertę

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtu

 • Kon­tro­la for­malno­-­rachun­ko­wa do­ku­men­tów księ­go­wych.
 • Do­ko­nu­je­my za­pi­sów w KPiR lub ewi­den­cji ry­czał­tu.
 • Wpro­wa­dza­nie do­ku­men­tów do ewi­den­cji po­dat­ko­wej.
 • Pro­wa­dze­nie roz­li­czeń z Urzę­dem Skar­bo­wym z ty­tu­łu po­dat­ku do­cho­do­we­go od o­sób fi­zycz­nych (PIT), po­dat­ku od to­wa­rów i u­sług (VAT) i in­nych po­dat­ków.

Zobacz ofertę

Kadry i płace

 • Przy­go­to­wy­wa­nie umów o pra­cę, umów cy­wilno­-­praw­nych.
 • Spo­rzą­dza­nie list płac — na­li­cza­nie wy­na­gro­dzeń zgod­nie z o­bo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi­.
 • Przy­go­to­wy­wa­nie wszel­kich de­kla­ra­cji i ra­por­tów wy­ma­ga­nych przez ZUS łącz­nie z do­star­cza­niem ich do te­go urzę­du w for­mie elek­tro­nicz­nej.
 • Pro­wa­dze­nie te­czek oso­bo­wych i kar­to­tek pra­cow­ni­kó­w, w tym ewi­den­cji wy­na­gro­dzeń po­szcze­gól­nych pra­cow­ni­ków.

Zobacz ofertę


 

w związku z procesem certyfikacji mbank dla klientów, którzy rozpoczną współpracę z nami na platformie mksięgowa zwrot 150 zł za opłacenie zus-u w okresie 30 dni od założenia rachunku bankowego (co najmniej 250 zł, dla klientów nieposiadających konta w mbank). 

 

dla klientów, którzy polecą nasze biuro nowemu klientowi (którzy podpiszą z nami umowę) rabat 50 zł netto za jeden okres rozliczeniowy!

dla klientów zmieniających biuro rabat 50 % dotychczas płaconej ceny przez okres 3 miesięcy!

rabat 50 zł brutto przez okres 2 miesięcy dla obecnych klientów nieposiadających konta firmowego w mbank - dla osób które skorzystają z platformy mksięgowa!

WYPEŁNIJ W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY:

 
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane firmy
Nazwa firmy
Rodzaj działalności
Status firmy
Forma księgowości
Płatnik VAT
Tak
Nie
Liczba właścicieli
Liczba zatrudnionych
Liczba faktur miesięcznie
Rozliczenia zagraniczne
Tak
Nie
Czy firma jest beneficjentem środków z UE
Tak
Nie
Inne uwagi
 
Kancelaria Adwokacka Radom
Adwokat Natalia Lech
lechnatalia@wp.pl
+48 796 691 841
Biuro rachunkowe Radom
Doradca Podatkowy Jolanta Lech
lech.jolanta@wp.pl
+48 483 313 277

Adres filia Radom:
ul. Wernera 33/37
26-600 Radom
NIP: 6681879544
REGON: 367595954
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart