Kadry i płace

 • Przy­go­to­wy­wa­nie umów o pra­cę, umów cy­wilno­-­praw­nych.
 • Spo­rzą­dza­nie list płac — na­li­cza­nie wy­na­gro­dzeń zgod­nie z o­bo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi­.
 • Przy­go­to­wy­wa­nie wszel­kich de­kla­ra­cji i ra­por­tów wy­ma­ga­nych przez ZUS łącz­nie z do­star­cza­niem ich do te­go urzę­du w for­mie elek­tro­nicz­nej.
 • Pro­wa­dze­nie te­czek oso­bo­wych i kar­to­tek pra­cow­ni­kó­w, w tym ewi­den­cji wy­na­gro­dzeń po­szcze­gól­nych pra­cow­ni­ków.
 • Ro­zli­cza­nie po­dat­ku do­cho­do­we­go od osób fi­zycz­nych oraz spo­rzą­dza­nie rocz­nych de­kla­ra­cji PIT­-­4R.
 • Spo­rzą­dza­nie roz­li­czeń rocz­nych pra­cow­ni­ków i zwią­za­nych z tym in­for­ma­cji po­dat­ko­wych (PIT­-­11).
 • Wy­sta­wia­nie za­świad­czeń o o­sią­gnię­tych do­cho­dach.
 • Spo­rzą­dza­nie ra­por­tów i a­na­liz do­ty­czą­cych wy­na­gro­dzeń.
 • Pro­wa­dze­nie spraw zwią­za­nych z ur­lo­pa­mi wy­po­czyn­ko­wy­mi (u­sta­la­nie upraw­nień do urlo­pu, pro­wa­dze­nie ewi­den­cji urlo­pów wy­po­czyn­ko­wy­ch).
 • Kon­tro­lo­wa­nie ter­mi­nów koń­czą­cych się umów o pra­cę, ba­dań okre­so­wych i sz­ko­leń bhp.
 • Wy­sta­wie­nie świa­dectw pra­cy­.
 • Wy­sta­wia­nie za­świad­czeń dla pra­cow­ni­ków.
 • Po­moc przy kon­tro­lach Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy­.
 • Spo­rzą­dza­nie wy­po­wie­dzeń i ro­zwią­zań umów o pra­cę oraz spo­rzą­dza­nie świa­dectw pra­cy­.
 • Spo­rzą­dza­nie li­sty płac.
 • Pro­wa­dze­nie kar­to­tek pra­cow­ni­czych.
 • Peł­na ob­słu­ga w za­kre­sie roz­li­czeń z ZUS (zgła­sza­nie fir­m, osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, pra­cow­ni­kó­w, ak­tu­ali­za­cja da­nych ob­ję­tych zgło­sze­nie­m, spo­rzą­dza­nie ra­por­tów imien­nych dla pra­cow­ni­kó­w).
 • Ob­słu­gę umów cy­wilno­-­praw­nych (zle­ce­nia, o dzie­ło i in­ne­).
 • Pro­wa­dze­nie wła­ści­wej ewi­den­cji we­wnątrz­u­nij­ne­go na­by­cia to­wa­rów i u­sług.
 • Pro­wa­dze­nie wła­ści­wej ewi­den­cji we­wnątrz­u­nij­nej do­sta­wy to­wa­rów i u­sług.
 • Przy­go­to­wy­wa­nie spra­woz­dań z o­bro­tu we­wnątrz­u­nij­ne­go dla po­trzeb Urzę­dów Skar­bo­wych i Cel­nych.
 • Ro­zli­cza­nie na­by­cia i sprze­da­ży to­wa­rów z i­ do kra­jów spo­za Unii Eu­ro­pej­skiej (SAD).

WYPEŁNIJ W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY:

 
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane firmy
Nazwa firmy
Rodzaj działalności
Status firmy
Forma księgowości
Płatnik VAT
Tak
Nie
Liczba właścicieli
Liczba zatrudnionych
Liczba faktur miesięcznie
Rozliczenia zagraniczne
Tak
Nie
Czy firma jest beneficjentem środków z UE
Tak
Nie
Inne uwagi
 
Kancelaria Adwokacka Radom
Adwokat Natalia Lech
lechnatalia@wp.pl
+48 796 691 841
Biuro rachunkowe Radom
Doradca Podatkowy Jolanta Lech
lech.jolanta@wp.pl
+48 483 313 277

Adres filia Radom:
ul. Wernera 33/37
26-600 Radom
NIP: 6681879544
REGON: 367595954
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart