Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ewidencja ryczałtu

 • Kon­tro­la for­malno­-­rachun­ko­wa do­ku­men­tów księ­go­wych.
 • Do­ko­nu­je­my za­pi­sów w KPiR lub ewi­den­cji ry­czał­tu.
 • Wpro­wa­dza­nie do­ku­men­tów do ewi­den­cji po­dat­ko­wej.
 • Pro­wa­dze­nie roz­li­czeń z Urzę­dem Skar­bo­wym z ty­tu­łu po­dat­ku do­cho­do­we­go od o­sób fi­zycz­nych (PIT), po­dat­ku od to­wa­rów i u­sług (VAT) i in­nych po­dat­ków.
 • Spo­rzą­dza­nie spra­woz­dań i de­kla­ra­cji dla GUS, NBP oraz in­nych in­sty­tu­cji pań­stwo­wych.
 • Spo­rzą­dza­nie do­ku­men­tów we­wnętrz­nych (fak­tu­ry we­wnętrz­ne, no­ty ko­ry­gu­ją­ce, do­wo­dy we­wnętrz­ne itp.).
 • Cy­klicz­ne ra­por­ty o wy­ni­kach fi­nan­so­wych przed­się­bior­stwa, wy­so­ko­ści zo­bo­wią­zań po­dat­ko­wych oraz zmia­nach w prze­pi­sach po­dat­ko­wy­ch, a tak­że in­ne ra­por­ty, zgod­ne z in­dy­wi­du­al­ny­mi wy­ma­ga­nia­mi.
 • Ob­słu­ga kon­tro­li po­dat­ko­wych.
 • Pro­wa­dzi­my ewi­den­cje środ­ków trwa­łych a tak­że war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych oraz ewi­den­cję wy­po­sa­że­nia.
 • Usta­la­my wy­so­kość mie­sięcz­nych za­li­czek na­ po­da­tek do­cho­do­wy.
 • Pro­wa­dzi­my ewi­den­cje do­ ce­lów po­dat­ku od to­wa­rów i u­sług oraz roz­li­cze­nia w za­kre­sie po­dat­ku VAT.
 • Pro­wa­dzi­my ewi­den­cje prze­bie­gu po­jaz­dów.
 • Spo­rzą­dza­my mie­sięcz­ne i rocz­ne de­kla­ra­cje po­dat­ko­we.
 • Rocz­ne ze­zna­nie po­dat­ko­we CIT­-­8.
 • De­kla­ra­cje po­dat­ko­we dla pra­cow­ni­kó­w, zle­ce­nio­bior­ców i in­ny­ch:
  PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-40 itp.
 • Wnio­ski kre­dy­to­we dla ban­ków i firm le­asin­go­wych.
 • Wnio­ski do­ po­zy­ski­wa­nia środ­ków z Fun­du­szów Unii Eu­ro­pej­skie­j, PHARE.
 • Pro­wa­dze­nie roz­li­czeń z Urzę­dem Skar­bo­wym z ty­tu­łu ry­czał­tu od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­ny­ch, po­dat­ku od to­wa­rów i u­sług (VAT) i in­nych po­dat­ków.
 • Spo­rzą­dza­nie spra­woz­dań i de­kla­ra­cji dla GUS, NBP oraz in­nych in­sty­tu­cji pań­stwo­wych.
 • Re­pre­zen­ta­cja klien­tów przed Urzę­da­mi skar­bo­wy­mi oraz Są­da­mi.
 • Spo­rzą­dza­nie wnio­sków o in­dy­wi­du­al­ną in­ter­pre­ta­cję po­dat­ko­wą.

WYPEŁNIJ W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY:

 
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane firmy
Nazwa firmy
Rodzaj działalności
Status firmy
Forma księgowości
Płatnik VAT
Tak
Nie
Liczba właścicieli
Liczba zatrudnionych
Liczba faktur miesięcznie
Rozliczenia zagraniczne
Tak
Nie
Czy firma jest beneficjentem środków z UE
Tak
Nie
Inne uwagi
 
Kancelaria Adwokacka Radom
Adwokat Natalia Lech
lechnatalia@wp.pl
+48 796 691 841
Biuro rachunkowe Radom
Doradca Podatkowy Jolanta Lech
lech.jolanta@wp.pl
+48 483 313 277

Adres filia Radom:
ul. Wernera 33/37
26-600 Radom
NIP: 6681879544
REGON: 367595954
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart