OFERTA USŁUG ADWOKATA:

PRAWO CYWILE:

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę,
 • zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego,
 • podział majątku,
 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy wynikające z zawartych umów, w tym: o roboty budowlane, najmu, leasingu, kredytu, dożywocia, zlecenia, kontraktów menedżerskich,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o ustalenie nieważności umów,
 • sprawy o rozwiązanie umowy dożywocia,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,
 • sprawy spadkowe,
 • rozliczenie spółki cywilnej.
 • sprawy o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

PRAWO KARNE

 • Świadczenie pomocy prawnej osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych.
 • Obrona w sprawach dotyczących obrotu nierzetelnymi fakturami dokumentami celnymi
 • Obrona podejrzanych o uchylania się od obowiązku podatkowego, oszustw podatkowych, przemytu i oszustw celnych, usunięcia towaru spod dozoru celnego, zaniedbań informacji podatkowej, gier hazardowych.
 • składanie doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • obrona podejrzanych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
 • reprezentowanie osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz dochodzeniem odszkodowań w ich imieniu,
 • obrona osób obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • sporządzanie pism procesowych, w szczególności tj., apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski oraz prywatne akty oskarżenia,
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym w tym przed sądem penitencjarnym i w sprawie wyroku łącznego.

 

PRAWO RODZINNE

 

 • Rozwód bez orzeczenia o winie
 • Rozwód z orzeczeniem o winie
 • Separacja
 • Alimenty (dochodzenie i egzekwowanie)
 • Podział majątku
 • Władza rodzicielska (ustalenie, ograniczenie, pozbawienie)
 • Ustalanie i egzekwowanie kontaktów z dziećmi
 • Sprawy nieletnich
 • Porwania rodzicielskie (w tym uprowadzenie dziecka za granicę)
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Spadek
 • Zachowek
 • Wydziedziczenie
 • Darowizna i odwołanie darowizny 
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Przemoc w rodzinie
 • Intercyza małżeńska
 • Skarga pauliańska

 

PRAWO GOSPODARCZE

 

 • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców - osób fizycznych i osób prawnych
 • doradztwo prawne dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małych, dużych przedsiębiorców oraz spółek
 • doradzwo prawne związane z zakładaniem działalności gospodarczej,
 • doradzwo prawne związane z zawieraniem umowy spółki cywilnej,
 • doradzwo prawne związane z tworzeniem spółek prawa handlowego,
 • prowadzenie spraw rejestrowych (m.in. rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym - KRS),
 • sporządzanie projektów aktów prawnych (umów, uchwał, aneksów, regulaminów etc.),
 • prowadzenie negocjacji,

 

PRAWO PODATKOWE

 

 • porady, opinie z zakresu prawa podatkowego
 • wnioski o interpretacje podatkowe
 • zastępstwo w sporach z urzędami, reprezentację Klientów przed organami podatkowymi
 • audyt podatkowy
 • planowanie podatkowe struktur kapitałowych
 • reprezentację podatników podczas kontroli podatkowych, postępowań podatkowych
 • doradztwo i obsługę z zakresu przepisów celnych
 • reprezentację w sporach z organami celnymi oraz w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi
 • doradztwo i obsługę w zakresie cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • reprezentację podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

PRAWO PRACY

 

 • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
 • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,
 • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,
 • ustalenia stosunku pracy,
 • molestowanie, mobbing i dyskryminację.
 • przygotowujemy projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich,
 • oferujemy porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

 • inwestycji budowlanych
 • inwestycji drogowych;
 • inwestycji w zakresie budowy nośników reklamowych;
 • rent planistycznych oraz opłat adiacenckich;
 • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • byłych właścicieli oraz następców prawnych byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich w odzyskaniu utraconych przez nich praw własności bądź uzyskaniu odszkodowań;
 • legalizacji samowoli budowlanej;
 • kombatantów;
 • cofnięcia pozwolenia na broń;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • dotyczących wpisu do rejestru zabytków;
 • o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym;
 • z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • z zakresu dróg publicznych i transportu;
 • dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego tzw. mienia zabużańskiego;
 • z zakresu wywłaszczenia oraz z komunalizacji mienia;
 • dotyczących scalania i wymiany gruntów;
 • geodezji i kartografii;
 • z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania;
 • cudzoziemców;
 • ze stosunków służbowych dotyczących między innymi przyznania funkcjonariuszom lokali mieszkalnych oraz wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, a także rozwiązania stosunku służbowego;
 • o nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenia równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów uzyskanych w innych państwach;
 • z zakresu ochrony danych osobowych;
 • z zakresu zdrowia i chorób zawodowych;
 • ochrony własności przemysłowej;
 • dotyczących koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych;
 • obejmujących prawo geologiczne i górnicze.

 

Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart