Alimenty

Sprawy o alimenty to najczęstsze sprawy z prawa rodzinnego. Sądem właściwym dla tych spraw jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Czas trwania sprawy jest uzależniony po pierwsze od intensywności sporu pomiędzy stronami, po drugie od zakresu materiału dowodowego, który ma być przedmiotem rozważań Sądu.

W sprawach o alimenty bada się możliwości zarobkowe Zobowiązanego, ale także uprawnionego (np. w sytuacji gdy dziecko jest pełnoletnie, nie uczy się a żąda istnienia obowiązku alimentacyjnego). Sąd bada również uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz Zobowiązanego.

Ważne jest przy prowadzeniu sprawy o alimenty dokładne dookreślenie usprawiedliwionych potrzeb oraz kosztów z tym związanych Stron. Warto przed rozpoczęciem sporu zgromadzić materiał dowodowy na te okoliczności.

Czy jeżeli z zaświadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż znajduję się w trudnej sytuacji finansowej — to czy mam podstawę do złożenia wniosku o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

Zgodnie z treścią art. 133 § 3 Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy „Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.” Nin. podstawa prawna pozwala Panu od strony formalnej wystąpić z wnioskiem do Sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli po Pana stronie nastąpiła zmiana stosunków majątkowych, czyniąca Pana życie na skraju niedostatku, to ma Pan podstawę do złożenia wniosku o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. To, co jednak istotne, sam fakt posiadania takiego zaświadczenia nie przesądza o biegu sprawy, a tym samym o pozytywnym jej rozstrzygnięciu.

Warto udokumentować swoją sytuację materialną innymi dokumentami, potwierdzającymi np. brak możliwości podjęcia pracy, dokumentami wskazującymi na stan zdrowia, dokumenty świadczące o wysokości ponoszonych comiesięcznie wydatków.

Należy mieć świadomość, że sam fakt otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej nie potwierdza okoliczności trudnej sytuacji finansowej.

Mam chorego na autyzm syna. Ojciec chłopca złożył wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z uwagi na jego stan zdrowia, wykluczający go z rynku pracy. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że we wskazanym powyżej stanie faktycznym — Sąd bada usprawiedliwione potrzeby małoletniego oraz możliwości zarobkowe Ojca chłopca.

Okolicznościom, które na pewno należy bliżej zbadać z Pani perspektywy, to czy rzeczywiście stan zdrowia Ojca chłopca wyklucza go z rynku pracy. Często bowiem strony przedstawiają orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które samo przez się nie wyklucza z rynku pracy.

Pani Syn ponadto jest chłopcem wymagającym ponoszenia zapewne ponadprzeciętnych wydatków związanych z jego stanem zdrowia. Ponadto także ogromu nakładu pracy po Pani stronie.

Dobro małoletniego Sąd ocenia z największą rozwagą przy takich postępowaniach. Warto przedłożyć Sądowi dokumentację medyczną, opinie o stanie zdrowia syna. Niezbędne są także dowody wskazujące na uzasadnione potrzeby syna (faktury za leki, opłaty comiesięczne, faktury za zakupy spożywcze, artykuły higieny osobistej).

Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart