Alimenty

Sprawy o alimenty to najczęstsze sprawy z prawa rodzinnego. Sądem właściwym dla tych spraw jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Czas trwania sprawy jest uzależniony po pierwsze od intensywności sporu pomiędzy stronami, po drugie od zakresu materiału dowodowego, który ma być przedmiotem rozważań Sądu.

W sprawach o alimenty bada się możliwości zarobkowe Zobowiązanego, ale także uprawnionego (np. w sytuacji gdy dziecko jest pełnoletnie, nie uczy się a żąda istnienia obowiązku alimentacyjnego). Sąd bada również uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz Zobowiązanego.

Ważne jest przy prowadzeniu sprawy o alimenty dokładne dookreślenie usprawiedliwionych potrzeb oraz kosztów z tym związanych Stron. Warto przed rozpoczęciem sporu zgromadzić materiał dowodowy na te okoliczności.

Czy jeżeli z zaświadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż znajduję się w trudnej sytuacji finansowej — to czy mam podstawę do złożenia wniosku o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

Zgodnie z treścią art. 133 § 3 Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy „Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.” Nin. podstawa prawna pozwala Panu od strony formalnej wystąpić z wnioskiem do Sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli po Pana stronie nastąpiła zmiana stosunków majątkowych, czyniąca Pana życie na skraju niedostatku, to ma Pan podstawę do złożenia wniosku o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. To, co jednak istotne, sam fakt posiadania takiego zaświadczenia nie przesądza o biegu sprawy, a tym samym o pozytywnym jej rozstrzygnięciu.

Warto udokumentować swoją sytuację materialną innymi dokumentami, potwierdzającymi np. brak możliwości podjęcia pracy, dokumentami wskazującymi na stan zdrowia, dokumenty świadczące o wysokości ponoszonych comiesięcznie wydatków.

Należy mieć świadomość, że sam fakt otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej nie potwierdza okoliczności trudnej sytuacji finansowej.

Mam chorego na autyzm syna. Ojciec chłopca złożył wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z uwagi na jego stan zdrowia, wykluczający go z rynku pracy. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że we wskazanym powyżej stanie faktycznym — Sąd bada usprawiedliwione potrzeby małoletniego oraz możliwości zarobkowe Ojca chłopca.

Okolicznościom, które na pewno należy bliżej zbadać z Pani perspektywy, to czy rzeczywiście stan zdrowia Ojca chłopca wyklucza go z rynku pracy. Często bowiem strony przedstawiają orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które samo przez się nie wyklucza z rynku pracy.

Pani Syn ponadto jest chłopcem wymagającym ponoszenia zapewne ponadprzeciętnych wydatków związanych z jego stanem zdrowia. Ponadto także ogromu nakładu pracy po Pani stronie.

Dobro małoletniego Sąd ocenia z największą rozwagą przy takich postępowaniach. Warto przedłożyć Sądowi dokumentację medyczną, opinie o stanie zdrowia syna. Niezbędne są także dowody wskazujące na uzasadnione potrzeby syna (faktury za leki, opłaty comiesięczne, faktury za zakupy spożywcze, artykuły higieny osobistej).

Kancelaria Adwokacka Radom
Adwokat Natalia Lech
lechnatalia@wp.pl
+48 796 691 841
Biuro rachunkowe Radom
Doradca Podatkowy Jolanta Lech
lech.jolanta@wp.pl
+48 483 313 277

Adres filia Radom:
ul. Wernera 33/37
26-600 Radom
NIP: 6681879544
REGON: 367595954
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart