Księgi rachunkowe – pełna księgowość

 • Pro­wa­dze­nie ksiąg ra­chun­ko­wych.
 • Two­rze­nie pla­nu kont oraz po­li­ty­ki ra­chun­ko­wo­ści.
 • Na­dzór fi­nan­sowo­-­księ­go­wy.
 • Do­ko­ny­wa­nie za­pi­sów w e­wi­den­cji syn­te­tycz­nej i a­na­li­tycz­nej (łącz­nie z de­kre­to­wa­niem do­ku­men­tó­w).
 • Wy­li­cza­nie na­leż­nych po­dat­ków (VAT, PIT, CIT, Ak­cy­za) i przy­go­to­wy­wa­nie de­kla­ra­cji oraz ze­znań po­dat­ko­wych.
 • Pro­wa­dze­nie ewi­den­cji środ­ków trwa­łych i war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych oraz wy­po­sa­że­nia.
 • Pro­wa­dze­nie ewi­den­cji do­ ce­lów po­dat­ku od to­wa­rów i u­sług (VAT).
 • Usta­la­nie wy­so­ko­ści mie­sięcz­nych za­li­czek na po­da­tek do­cho­do­wy.
 • Usta­la­nie wy­so­ko­ści na­leż­ne­go i na­li­czo­ne­go po­dat­ku VAT.
 • Spo­rzą­dza­nie obo­wiąz­ko­wych rocz­nych spra­woz­dań fi­nan­so­wych (US, KRS).
 • Spo­rzą­dza­nie, we­dług wzo­rów okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi, de­kla­ra­cji po­dat­ko­wych oraz prze­ka­zy­wa­nie ich do­ US.
 • Spo­rzą­dza­nie rocz­nych spra­woz­dań fi­nan­so­wych za­ rok ob­ro­to­wy.
 • Spo­rzą­dza­nie obo­wiąz­ko­wych spra­woz­dań do­ GUS.
 • Mo­ni­to­ring na­leż­no­ści i zo­bo­wią­zań.
 • Bie­żą­ca po­moc do­ty­czą­ca za­gad­nień PIT, CIT, VAT.
 • Wspar­cie me­ry­to­rycz­ne oraz po­moc nie­zbęd­na w przy­pad­ku kon­tro­li po­dat­ko­wy­ch, ZUS i PIP.
 • In­for­ma­cja o bie­żą­cych zmia­nach w prze­pi­sach po­dat­ko­wych ma­ją­cych wpływ na­ dzia­łal­ność go­spo­dar­czą klien­ta.
 • Ge­ne­ro­wa­nie oraz wy­sył­ka pli­ku JPK.
 • Ra­por­ty i ze­sta­wie­nia koń­co­we.
 • Spo­rzą­dza­nie i prze­ka­zy­wa­nie do­ ZUS do­ku­men­tów re­je­stra­cyj­nych i ro­zli­cze­nio­wych.
 • Ob­słu­ga do­fi­nan­so­wań i re­fun­da­cji PFRON.
 • Na­ ży­cze­nie Klien­ta po­moc w przy­go­to­wy­wa­niu biz­nes pla­nów i a­na­liz fi­nan­so­wych.
 • Do­radz­two dla­ o­sób praw­nych i fi­zycz­nych w ra­mach ist­nie­ją­cej dzia­łal­no­ści.
 • Po­moc w wy­peł­nia­niu do­ku­men­tów re­je­stra­cyj­nych spół­ek pra­wa han­dlo­we­go (spół­ki z o­.o­.), cy­wil­ne­go (spół­ki cy­wil­ne, jaw­ne i ko­man­dy­to­we) i dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.
 • De­kla­ra­cje INTRASTAT, in­for­ma­cje pod­su­mo­wu­ją­ce ob­rót we­wnątrz­u­nij­ny.
 • Bi­lans za­mknię­cia ro­ku ob­ra­chun­ko­we­go, ra­chu­nek wy­ni­kó­w, spra­woz­da­nie z prze­pły­wu środ­ków pie­nięż­nych i in­for­ma­cję do­dat­ko­wą.
 • Rocz­ne ze­zna­nie po­dat­ko­we CIT-8.
 • De­kla­ra­cje po­dat­ko­we dla­ pra­cow­ni­kó­w, zle­ce­nio­bior­ców i in­nych:
  PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-40 itp.
 • Wnio­ski kre­dy­to­we dla ban­ków i firm le­asin­go­wych.
 • Wnio­ski do­ po­zy­ski­wa­nia środ­ków z Fun­du­szów Unii Eu­ro­pej­skie­j, PHARE.
 • Re­pre­zen­ta­cja klien­tów przed Urzę­da­mi skar­bo­wy­mi oraz Są­da­mi.
 • Spo­rzą­dza­nie wnio­sków o in­dy­wi­du­al­ną in­ter­pre­ta­cję po­dat­ko­wą.

WYPEŁNIJ W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY:

 
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane firmy
Nazwa firmy
Rodzaj działalności
Status firmy
Forma księgowości
Płatnik VAT
Tak
Nie
Liczba właścicieli
Liczba zatrudnionych
Liczba faktur miesięcznie
Rozliczenia zagraniczne
Tak
Nie
Czy firma jest beneficjentem środków z UE
Tak
Nie
Inne uwagi
 
Kancelaria Adwokacka Radom
Adwokat Natalia Lech
lechnatalia@wp.pl
+48 796 691 841
Biuro rachunkowe Radom
Doradca Podatkowy Jolanta Lech
lech.jolanta@wp.pl
+48 483 313 277

Adres filia Radom:
ul. Wernera 33/37
26-600 Radom
NIP: 6681879544
REGON: 367595954
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart