OFERTA ZWROTU VAT

Jeśli posiadają Państwo firmę zarejestrowaną w Polsce i ponoszą Państwo koszty w krajach Unii Europejskiej nasz prawnik oraz doradca podatkowy pomoże Państwu szybko i skutecznie odzyskać VAT.
 
Podpisanie umowy oraz pełnomocnictwa:

Przy pierwszym korzystaniu z naszej usługi zwrotu VAT konieczne jest jednorazowe podpisanie umowy oraz pełnomocnictwa.Są to dokumenty, które m.in. pozwolą nam reprezentować Państwa firmę przed Urzędem Skarbowym. Oba dokumenty (do pobrania na zakładce ZWROT VAT) należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać oraz przypieczętować pieczęcią firmową. Oryginały dokumentów należy wysłać tradycyjną pocztą bądź kurierem na adres naszej firmy :
Nazwa firmy: Doradca podatkowy mgr Jolanta Lech
Adres: 26-600 Radom, ul. Wernera 33/37
Przy każdym kolejnym korzystaniu z naszej usługi konieczne jest jedynie przesłanie kopii faktur - mailem bądź pocztą.
 
Wysyłanie faktur:

W większości przypadków do wniosku o zwrot VAT należy załączyć elektroniczne kopie faktur, dlatego też każdorazowo chcąc skorzystać z naszej usługi zwrotu VAT z zagranicy należy przesłać nam kopie faktur. Można to zrobić za pomocą:
 • formularza na zakładce ZWROT VAT - pkt.4 Wyślij kopie faktur - zdjęcia, skany faktur
 • maila - wysyłając na adres: lech.jolanta@wp.pl - zdjęcia, skany faktur
 • tradycyjnej poczty bądź kuriera - wysyłając na adres naszej firmy - ksera faktur 
 • Faksu - nr faksu: 48 363 83 06
Towary i usługi podlegające odliczeniu zagranicznego VAT:
 • Paliwo, 
 • Smary,
 • Opłaty drogowe,
 • Parking,
 • Naprawy,
 • Akcesoria,
 • opłaty za wstęp na targi i wystawy, 
 • Holowanie
 • Serwis opon,
 • Leasing
 

Termin składania wniosków:

Zgodnie z treścią dyrektywy 2008/9/WE termin na składanie wniosku o zwrot podatku VAT upływa co roku w dniu 30 września następującego po roku, w którym przedsiębiorca nabył prawo do zwrotu VAT zapłaconego za granicą.
 
Kiedy można odzyskać podatek VAT?:
W zależności od przepisów prawa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej o zwrot podatku VAT z zagranicy można się starać za okres nie krótszy niż kwartał
i nie dłuższy niż rok. W związku z tym w ciągu roku można złożyć maksymalnie cztery wnioski o zwrot podatku VAT, obejmujący łącznie rok poprzedni.
 
Stawka podstawowa VAT w krajach Unii Eurpoejskiej:
 

Austria
20
Belgia
21
Bułgaria
20
Cypr
15
Czechy
20
Dania
25
Estonia
20
Finlandia
23
Francja
19,6
Grecja
23
Hiszpania
18
Holandia
19
Irlandia
21
Litwa
21
Luksemburg
15
Łotwa
22
Malta
18
Niemcy
19
Polska
23
Portugalia
23
Rumunia
24
Słowacja
20
Słowenia
20
Szwecja
25
Węgry
25
Wielka Brytania
20
Włochy
20

 

Jak odzyskać VAT za poniesione wydatki?:

Wniosek o zwrot VAT składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza VAT-REF do właściwego urzędu skarbowego Państwa Członkowskiego UE za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy. Należy wymienić w formularzu VAT-REF zakupione towary i usługi, stanowiące podstawę zwrotu podatku VAT. Do wniosku, zgodnie z przepisami niektórych Państw Członkowskich, należy załączyć elektroniczne kopie faktur. Formularz wymaga  kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 
 

Na jakiej podstawie można żądać zwrotu podatku VAT:

Podstawą prawną, dla polskiego przedsiębiorcy nie mającego siedziby w Państwie Członkowskim z  którego ubiega się o zwrot podatku VAT zapłaconego w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008r., określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, ustalonego w dyrektywie 2006/112/WE.

Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart