OFERTA USŁUG BIURA RACHUNKOWEGO:

 • Urzędami Skarbowymi,
 • Sądami

Księgi rachunkowe – pełna księgowość

 • Pro­wa­dze­nie ksiąg ra­chun­ko­wych.
 • Two­rze­nie pla­nu kont oraz po­li­ty­ki ra­chun­ko­wo­ści.
 • Na­dzór fi­nan­sowo­-­księ­go­wy.
 • Do­ko­ny­wa­nie za­pi­sów w e­wi­den­cji syn­te­tycz­nej i a­na­li­tycz­nej (łącz­nie z de­kre­to­wa­niem do­ku­men­tó­w).

Zobacz ofertę

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtu

 • Kon­tro­la for­malno­-­rachun­ko­wa do­ku­men­tów księ­go­wych.
 • Do­ko­nu­je­my za­pi­sów w KPiR lub ewi­den­cji ry­czał­tu.
 • Wpro­wa­dza­nie do­ku­men­tów do ewi­den­cji po­dat­ko­wej.
 • Pro­wa­dze­nie roz­li­czeń z Urzę­dem Skar­bo­wym z ty­tu­łu po­dat­ku do­cho­do­we­go od o­sób fi­zycz­nych (PIT), po­dat­ku od to­wa­rów i u­sług (VAT) i in­nych po­dat­ków.

Zobacz ofertę

Kadry i płace

 • Przy­go­to­wy­wa­nie umów o pra­cę, umów cy­wilno­-­praw­nych.
 • Spo­rzą­dza­nie list płac — na­li­cza­nie wy­na­gro­dzeń zgod­nie z o­bo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi­.
 • Przy­go­to­wy­wa­nie wszel­kich de­kla­ra­cji i ra­por­tów wy­ma­ga­nych przez ZUS łącz­nie z do­star­cza­niem ich do te­go urzę­du w for­mie elek­tro­nicz­nej.
 • Pro­wa­dze­nie te­czek oso­bo­wych i kar­to­tek pra­cow­ni­kó­w, w tym ewi­den­cji wy­na­gro­dzeń po­szcze­gól­nych pra­cow­ni­ków.

Zobacz ofertę


 

w związku z procesem certyfikacji mbank dla klientów, którzy rozpoczną współpracę z nami na platformie mksięgowa zwrot 150 zł za opłacenie zus-u w okresie 30 dni od założenia rachunku bankowego (co najmniej 250 zł, dla klientów nieposiadających konta w mbank). 

 

dla klientów, którzy polecą nasze biuro nowemu klientowi (którzy podpiszą z nami umowę) rabat 50 zł netto za jeden okres rozliczeniowy!

dla klientów zmieniających biuro rabat 50 % dotychczas płaconej ceny przez okres 3 miesięcy!

rabat 50 zł brutto przez okres 2 miesięcy dla obecnych klientów nieposiadających konta firmowego w mbank - dla osób które skorzystają z platformy mksięgowa!

Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart